REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BONA FIDES


1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.bonafides.pl/ (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183154, NIP: 9542459774, REGON: 278166498. (zwanym dalej „Sprzedawcą”).
 2. Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym:
  1. adres pocztowy: ul. Warszawska 19 (I piętro), 40-009 Katowice;
  2. numer telefonu: +48 32 203 12 18; 
  3. adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w  Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 5. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. 
 6. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 7. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 11. Korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzona w związku działalnością Sklepu może być archiwizowana.

2
Zamówienie i umowa sprzedaży

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i wyboru odpowiednich pól, w szczególności dotyczących rodzaju towaru, jego rozmiaru oraz formy dostawy towaru lub jego odbioru osobistego na stronach internetowych Sklepu.
 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na podany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej zawierającej również co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

3
Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelewem na konto bankowe;
  2. płatność za pobraniem;
  3. płatność przy odbiorze towaru.
 2. Przelew na konto bankowe – Kupujący dokonuje zapłaty przelewając pieniądze za pomocą systemu PayU (również za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy. 
 3. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty wraz z odbiorem przesyłki z towarem i obciążany jest dodatkowym kosztem pobrania doliczanym do przesyłki każdego towaru, który widoczny jest przy składaniu zamówienia w Sklepie.
 4. Płatność przy odbiorze – Kupujący dokonuje zapłaty ceny za zamówiony towar przy osobistym odbiorze towaru u Sprzedawcy. W tym wypadku płatność możliwa jest wyłącznie gotówką.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty wybranego sposobu dostawy. 

4
Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Wysyłka towarów następuje najpóźniej następnego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót) po uznaniu konta Sprzedawcy należną kwotą danego zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. 
 3. Kupujący w Sklepie, składając zamówienie (z wyłączeniem odbioru osobistego towaru) udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z przedsiębiorstwem realizującym odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego, zgodnie z wybranym przez Kupującego wariantem wysyłki spośród przedstawionych Kupującemu wariantów w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca ma pełne prawo swobodnego wyboru przedsiębiorstwa, które zrealizuje wysyłkę towarów.
 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dostawy towaru.
 5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

5
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu lub osobie trzeciej, wskazanej przez Kupującego, innej niż przewoźnik. 
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach,  ul. Warszawska 19 (I piętro), 40-009 Katowice. Kupujący może odstąpić od umowy również drogą elektroniczną przesyłając formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail: [email protected]  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w drodze wiadomości e-mail.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zaproponować, iż towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 7. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, lub do obniżenia zwracanej kwoty Kupującemu o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym równowartość najtańszych kosztów zwykłej dostawy towaru oferowanych przez Sprzedawcę, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia Sprzedawcy przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu drugim niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy – w takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 
 11. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

6
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku skierowania zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres [email protected] oraz przesłać reklamowany towar do Sprzedawcy. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia, pisemnie lub za pośrednictwem e-mail. 
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranego przez niego przedsiębiorstwa, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. W przypadku nieuznania przez Sprzedawcę zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sprzedawcy kosztów dostarczenia reklamowanego towaru.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a zatem w szczególności jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego, a Kupujący nie będący konsumentem traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego przy składaniu zamówienia w Sklepie jest Sprzedawca – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice, tel: +48 32 203 12 18; adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest niezbędne dla potrzeb realizacji zamówienia Kupującego w Sklepie, zawarcia umowy sprzedaży i jej obsługi oraz dostawy towaru. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”.
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia w Sklepie oraz zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę przez okres obsługi umowy sprzedaży oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z niej wynikających oraz dla wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przed właściwymi organami, w szczególności Urzędami Skarbowymi. 
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary przez system PayU, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań) krajowej instytucji płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 7. Na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 3. Korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i  krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklep.bonafides.pl/oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – pouczenie

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie o odstąpieniu